Tiráž

Ivan Stuchlý

VELKÁ ILUSTROVANÁ KYNOLOGICKÁ ENCYKLOPEDIE

NAUČNÝ SLOVNÍK KYNOLOGICKÝ

s ilustracemi a fotografiemi Barbory Dančové
Martiny Trávníčkové, Jana Tichého,
Martina Smrčka a Jana Šimečka


Vlastním nákladem autora
Praha 2015
nutriCYON® nutriPETS®

Upozornění

  1. Veškeré údaje uvedené v této knize byly pečlivě prověřeny a v době jejího vydání odpovídaly aktuálním poznatkům. Protože se vědecké poznání rychle rozšiřuje, musí se každý čtenář přesvědčit, zda již nebyly překonány. K tomu je třeba radit se se specialisty v daném oboru a respektovat návody výrobců k používaným přípravkům. Diagnostické metody, terapeutické postupy a léčivé látky zmiňované v heslech věnovaných onemocněním nejsou návodem k léčbě, tu musí vždy vést s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem odborník. Autor / nakladatel jednoznačně odmítá odpovědnost za veškeré nepříznivé následky, které by nastaly nesprávným, neuváženým či svévolným použitím informací v knize uvedených.
  2. Údaje o fyziologických hodnotách laboratorního vyšetření krve (hematologického i biochemického) a moči jsou převzaty z překladu 2. vyd. knihy Christiana F. Schreye Hlavní symptomy a hlavní nálezy u psa a kočky, Grada, Praha, 2009. v různých zdrojích se tyto hodnoty mohou více či méně lišit. Případné diference nutně neznamenají, že ten či onen údaj je nesprávný.
  3. Údaje o dobách trvání různých období geologické minulosti Země jsou převzaty z 2. vyd. knihy J. Freemana a J. C. Herrona Evolutionery Analysis, Prentice Hall, New York, 2000. v různých zdrojích se tyto hodnoty mohou více či méně lišit, milion let v geologii není dlouhá doba a případné diference nutně neznamenají, že ten či onen údaj je nesprávný.
  4. České a latinské systematické názvy volně žijících druhů savců jsou většinou převzaty z publikace M. Anděry České názvy živočichů II. / Savci (Mammalia), Národní muzeum / zoologické odd. PM, Praha, 1999, s přihlédnutím – pokud jde o názvy latinské – ke 3. vyd. katalogu savců Dona E. Wilsona & DeeAnn M. Reederové Mammal Species of the World / a Taxonomic and Geographic Reference I, II, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2005.
  5. Taxonomické zařazení a názvy ostatních živých organismů (živočichů, rostlin, hub, bakterií a virů) vycházejí ze současných převažujících názorů systematických zoologů, botaniků, mykologů, bakteriologů a virologů. Ty však nemusejí být jednotné, různá pojetí se mohou více nebo méně lišit podle toho, jak se poznání vyvíjí a jaká váha se těm či oněm poznatkům přičítá. Případné diference nutně neznamenají, že to či ono zařazení či pojmenování je nesprávné.
  6. Vědecká jména domestikantů včetně domácího psa se řídí návrhem německého zoologa H. Bohlkena ze šedesátých let 20. stol. (Wolf Herre a Manfred Röhrs, Haustiere – zoologisch gesehen, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1973). Podle něj náleží všem plemenům psa (kulturním a přírodním) i křížencům vědecký název Canis lupus f. (= forma) familiaris.
  7. Seznam použité a doporučené literatury na konci knihy je pouhým výběrem, který má být pro zájemce vodítkem při hledání podrobností k názorům a doporučením v knize uvedeným, ale i zdrojem poznatků a rad odlišných. Je výlučně věcí čtenáře, co přijme za své. Jak uvedl na konferenci Forum 2000 v Praze v r. 2013 Jeho Svatost XIV. dalajláma Tändzin Gjamchco: „Buddha vždy říkal: Nevěřte tomu jen proto, že to říkám já, ale zkoumejte to, a teprve když k tomu sami dojdete, přijměte to jako pravdu.“

Na přední desce: Nahoře čínský naháč (foto J. Šimečka), vlevo dole norvičský teriér (kresba B. Dančové), vpravo dole bernský honič (foto B. Dančové)

Na hřbetě: Nahoře brabantík, dole šicu (obě foto M. Trávníčkové)

Na zadní desce: Argentinské dogy (foto M. Trávníčkové)


Grafická úprava, zpracování map a technická redakce: Š. Dančo

Návrh obálky: Š. Dančo s použitím kresby B. Dančové a fotografií M. Trávníčkové, B. Dančové a J. Šimečka

Reprodukce: Studio Marvil

Tisk a vazba: pb tisk


KATALOGIZACE v KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR


Stuchlý, Ivan
   Velká ilustrovaná kynologická encyklopedie : naučný slovník
kynologický / Ivan Stuchlý ; s ilustracemi a fotografiemi Barbory
Dančové, Martiny Trávníčkové, Jana Tichého, Martina Smrčka a
Jana Šimečka. -- 1. vydání. -- Praha : Vydáno vlastním nákladem
autora, 2015
ISBN 978-80-260-5119-0 (vázáno)


636.7.08 * 636.7 * 636.05 * 599.742.1
- kynologie
- psi
- plemena zvířat
- psovití
- encyklopedie
- výkladové slovníky


636 - Chov zvířat. Živočišná výroba [24]


Všechna práva vyhrazena

Tato kniha ani žádná její část nesmí být reprodukována, uchovávána ve vyhledávacím systému nebo šířena v jakékoli podobě prostředky elektronickými, mechanickými, fotografováním, skenováním, rozhlasem, televizí nebo jakýmkoli jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu vlastníků copyrightu.
Toto dílo a všechny jeho části jsou co do obsahu i grafického řešení chráněny autorským zákonem a ochrannými známkami nutriCYON® a nutriPETS®, jejichž vlastníkem je autor. Každé využití díla, s výjimkou ustanovení uvedených v autorském zákoně a v zákoně o ochranných známkách, je bez písemného svolení autorů a vlastníka ochranných známek nepřípustné a trestné.

All right reserved.
No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy, recording or any information retrieval system without the prior written permission of the copyright holders.


© 2015 by Ivan Stuchlý
Ilustrations © Barbora Dančová, 2015
Maps © Štěpán Dančo, 2015
Photo © Barbora Dančová, Martina Trávníčková, Jan Tichý, RNDr. Martin Smrček, Jan Šimeček, 2015

Vydáno vlastním nákladem autora v Praze r. 2015
1. vydání


www.kynologicka-encyklopedie.cz
www.kynologicka-encyklopedie.eu
www.nutripets.cz
www.nutripets.info


ISBN 978-80-260-5119-0